การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือเวียน
คำสั่ง
ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สถิติการรับส่งหนังสือประจำเดือน
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก พ.ศ.2563