สถานการณ์การปลูกข้าว

ระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม https://rice.gistda.or.th/