ผู้บริหาร

นายวันชัย  นิลวงศ์
เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์ : 06-2252-1889

นางทิพวัลย์  สารสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 08-9775-4092

นางวราภรณ์  ผึ้งปาน

เกษตรอำเภอพรหมบุรี รักษาการในตำเเหน่ง

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ : 08-9801-6338

นางสาวสุพิศ  เหล่าจตุรพิศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทรศัพท์ : 08-1946-8027

นายคมกฤช  อุทะโก
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 08-6890-5111

นายสรรค์ชัย  สมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

โทรศัพท์ : 06-4934-4460

นายเฉลิมชัย  ผึ้งปาน
เกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี

โทรศัพท์ : 06-6097-8300

นายสุวิทย์  สาครตานันท์
เกษตรอำเภอบางระจัน

โทรศัพท์ : 08-2899-9697

ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์  สินธุ์เทียม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

รักษาราชการเเทน
เกษตรอำเภออินทร์บุรี

 

นางสาวอนิตา  นาวีระ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

รักษาราชการเเทน

เกษตรอำเภอท่าช้าง

โทรศัพท์ : 08-6356-8814

นางอุไรลักษณ์  ดวงฉวี

เกษตรอำเภอท่าช้าง รักษาราชการเเทน 

เกษตรอำเภอพรหมบุรี

โทรศัพท์ : 08-1669-8861

นางภัสรา  สิงห์ศร
เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน

โทรศัพท์ : 06-3231-8404