ผู้บริหาร

นายปัทพงศ์  สารบรรณ์
เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์ : 06-2230-5252

นางทิพวัลย์  สารสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 08-9775-4092

นางศรัญญา  เพ็ชร์รักษ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ : 08-1815-2091

นางสาวสุพิศ  เหล่าจตุรพิศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โทรศัพท์ : 08-1946-8027

นายคมกฤช  อุทะโก
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 08-6890-5111

นายสรรค์ชัย  สมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

โทรศัพท์ : 06-4934-4460

 

นายเฉลิมชัย  ผึ้งปาน
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี

โทรศัพท์ : 06-6097-8300

นายสุวิทย์  สาครตานันท์
เกษตรอำเภอบางระจัน

โทรศัพท์ : 08-2899-9697

ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์  สินธุ์เทียม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

รักษาราชการเเทน
เกษตรอำเภออินทร์บุรี

                                                                                                     

นางวราภรณ์  ผึ้งปาน
เกษตรอำเภอพรหมบุรี

โทรศัพท์ : 08-9801-6338

นางอุไรลักษณ์  ดวงฉวี
เกษตรอำเภอท่าช้าง

โทรศัพท์ : 08-1669-8861

นางภัสรา  สิงห์ศร
เกษตรอำเภอค่ายบางระจัน

โทรศัพท์ : 06-3231-8404