ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางทิพวัลย์  สารสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวรรณา  จันทร์ธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทัศนี  ไม้น้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวยุพา  เอี่ยมพูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววีรณา  อ้วนล่ำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพรรธน์ชญมน คลล้ำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิสูตร  ผึ้งเถื่อน
พนักงานขับรถยนต์