กลุ่มอารักขาพืช

นายสรรค์ชัย  สมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางสาววรรณนิสา  เรขะวัฒนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอนิตรา  นาวีระ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกิตติรัตน์  โพธิ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุกร์สมบูรณ์  ทองมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ