ประวัติความเป็นมา

ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในที่ดินสาธารณะประโยชน์พื้นที่ 17 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ทิศเหนือจดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันออกจดถนนสิงห์บุรี – ค่ายบางระจัน ทิศใต้และทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน

เดิมสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี มีที่ทำการออยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)  ถนนวิไลจิตต์  ตำบลบางพุทรา  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้กรมส่งเสริมการกเษตรใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุร ีจำนวนพื้นที่ 17 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ตามหนังสือที่ มท 0607/4858 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2521  ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้าง อาคารที่ทำการ โกดังเก็บวัสดุ  บ้านพักข้าราชการ ในปลายปี พ.ศ. 2521 และได้สร้างเสร็จในกลางปี พ.ศ. 2523  ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523  ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี มาปฏิบัติราชการ ณ ที่ทำการใหม่ ่ เลขที่ 11 หมู่ 4 ตำบลต้นโพธิ์  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและผลผลิตพืชประมง ปศุสัตว์
3. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับชื่อ – สกุลปีที่ดำรงตำแหน่ง
1นายชัยรัตน์ ณรงค์รักษ์2512 – 2513
2นายปราโมทย์ บัวชาติ2513 – 2517
3นายสัมพันธ์ ทแกลวพันธ์2517 – 2523
4นายนิโรจน์ รัตนอุดม2523 – 2524
5นายเกษม จรินทร์โท2524 – 2526
6นายบุญชุบ ร่วมวงศ์2526 – 2527
7นายสุวิทย์ วิวิธวร2527 – 2529
8นายสุนทร เทียนศรี2529 – 2531
9นายองอาจ จันทพิมพะ2531 – 2532
10นายประชุม แคล้วปลอดทุกข์2532 – 2537
11ดร.อุทร สุนทรวิภาต2537 – 2541
12นายสุรพงษ์ ศิริพละ2541 – 2542
13นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์2542 – 2544
14นายจำเนียร เร่งเทียน2544 – 2545
15นายณรงค์ สีแสด2545 – 2547
16นายอารีย์ ศรีพิจิตต์2547 – 2550
17นายชิงชัย เพชรพิรุณ2550 – 2551
18นายสุรศักดิ์ สุทธิเวทย์2551 – 2553
19นายไพศาล สังข์มงคล2553 – 2556
20นายเกษม ไตรพิจารณ์ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556
21นายชนาธิปไตย ตรงดีธ.ค. 2556 – ม.ค. 2558
22นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ม.ค. 2558 – ก.ย. 2559
23ดร.รุจีพัชร บุญจริงก.พ. 2560 – พ.ย. 2564
24นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน