ภารกิจและอำนาจหน้าที่

 สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและผลผลิตพืชประมง ปศุสัตว์
3. กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง

การบริหารทรัพยากรบุคคล

วัฒนธรรมองค์กร

การขับเคลื่อนองค์กรและอำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นแผนฉบับแรกที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ โดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” และให้หน่วยงานเข้าร่วม และดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ตามคู่มือการขับเคลื่อนฯซึ่งประกาศเจตนารมณ์นั้นให้มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และความดีที่อยากทำ” หรือที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และประเด็นคุณธรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ใน 3 มิติ คือ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย

สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดทำแผนองค์กรคุณธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมด้านคุณธรรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และผลจากการร่วมกันกำหนดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมด้านคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อให้เป็นสำนักงานคุณธรรม ได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายคุณธรรมที่อยากแก้
1) สำนักงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (ด้านจิตอาสา) โดยการทำความสะอาดก่อนกลับบ้านทุกวัน

เป้าหมายคุณธรรมที่อยากทำ
1) นำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกันในวันอังคารและวันพฤหัสบดี (ด้านพอเพียง) เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการออกไปรับประทานข้างนอก

เป้าหมายเพิ่มเติมใน 3 มิติ
1) กล่าวสวัสดีทุกเช้า (ด้านวิถีวัฒนธรรมไทย)
2) บุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยในวันอังคารและวันพฤหัสบดี (ด้านวิถีวัฒนธรรมไทย)
3) เป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมและศาสนา (ด้านการยึดมั่นในหลักธรรม)

ทั้งนี้ ทุกคนจะถือปฏิบัติเป็นกติกาของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกคนในสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็น การป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในองค์กร