แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563