กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวสุพิศ  เหล่าจตุรพิศ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวสุอาภา  สกูลนิวัติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางธนวรรณ  สุขนาค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอุมาพร  ธัญญเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวนพวรรณ  เทียนบุญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ