กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางศรัญญา  เพ็ชรรักษ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายชนัตท์  ศรีวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายภูริวัจน์  ธนาโรจน์ปิติพร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวธนานันต์  ด้วงสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางเยวรี  จันทนวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ