กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางวราภรณ์  ผึ้งปาน
เกษตรอำเภอพรหมบุรี รักษาการในตำเเหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายชนัตท์  ศรีวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายภูริวัจน์  ธนาโรจน์ปิติพร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวธนานันต์  ด้วงสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเยวรี  มั่นรอด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ