กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายคมกฤช  อุทะโก
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางสาวปรียาภรณ์  คล้ายปัญโญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางอินทิรา  สุขโก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
นางสาวศุภัชญา  ขลิบเงิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายภาคภูมิ  คงดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ