ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (ฉบับประชาชน)