ผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4)

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4)

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) (ไตรมาส 1)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) (ไตรมาส 2)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4)

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏับัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินโครงการตามแผนปฏับัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาศ 1)
การดำเนินโครงการตามแผนปฏับัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาศ 2)
การดำเนินโครงการตามแผนปฏับัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาศ 3)
การดำเนินโครงการตามแผนปฏับัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาศ 4)