การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
 
ข้อมูลเว็บไซต์
 
O1
โครงสร้าง
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
– ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
– ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
– แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
– แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
– ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580
O5
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
– ที่อยู่หน่วยงาน 11 หมู่ที่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี
– หมายเลขโทรศัพท์  036-813-488
– หมายเลขโทรสาร 036-813-488
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  singburi@doae.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
– ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
– การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
– ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
O8
Q&A
O9
Social Network
O10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
การดำเนินงาน
 
O11
แผนดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี
O12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน เเละการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
 
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
O15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
O17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
O18
E-Service
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
O19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
O23
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินงานตามนโยบาย/แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-
O25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
– กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
– เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งประเภทวิชาการ
– เงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
O26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
O27
แผนปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน-
O28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
O30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางติดต่อสอบถามหรือเสนอแนะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การดำเนินงาน/กิจกรรมที่เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
O31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 การดำเนินการ/กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
 
 
O33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
O34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
O36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
O37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 ผลการปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
O38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ผลการปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-
O39
ประมวลจริยธรมมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

O40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เเก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
O43
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน